Mid-page advertisement

Điều kiện, thủ tục nhập tách thửa đất đai

Thứ tư - 22/03/2023 05:16
Trong một nền kinh tế năng động thì việc tách thửa đất và hợp thửa đất thường xuyên xảy ra để đáp ứng nhu cầu sinh sống và sản xuất. Nắm bắt được nhu cầu trên, Văn phòng luật sư Hanel (Công ty Luật TNHH MTV Pháp lý Hanel) chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và đồng hành với quý khách hàng về những quy định và điều kiện về tách & hợp thửa đất.
Điều kiện, thủ tục nhập tách thửa đất đai
Trong một nền kinh tế năng động thì việc tách thửa đất và hợp thửa đất thường xuyên xảy ra để đáp ứng nhu cầu sinh sống và sản xuất. Nắm bắt được nhu cầu trên, Văn phòng luật sư Hanel (Công ty Luật TNHH MTV Pháp lý Hanel) chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và đồng hành với quý khách hàng về những quy định và điều kiện về tách & hợp thửa đất.
I. Điều kiện, diện tích tối thiểu để được tách thửa:

1. Thành phố Hà Nội
- Căn cứ: Quyết định 20/2017/QĐ-UBND các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:
+ Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;
+  Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) đối với các xã còn lại:
Khu vực Mức tối thiểu Mức tối đa
Các phường 30m² 90m²
Các xã giáp ranh các quận và thị trấn 60m² 120m²
Các xã vùng đồng bằng 80m² 180m²
Các xã vùng trung du 120m² 240m²
Các xã vùng miền núi 150m² 300m²
 
II. Các bước làm thủ tục tách thửa và hợp thửa đất đai
Bước 1. Người sử dụng đất có như cầu sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện:
- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.
Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất thì văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:
- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
- Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với phần diện tích chuyển quyền; xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
III. Hồ sơ tách nhập thửa
Người sử dụng đất có yêu cầu chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, gồm có:
 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • 02 hồ sơ kỹ thuật thửa đất đo vẽ theo hiện trạng (có đầy đủ kích thước các cạnh, diện tích, điểm giới hạn phần chuyển nhượng và phần còn lại, bảng kê tọa độ, tỷ lệ theo sổ đỏ)
 • Hợp đồng chuyển nhượng/tặng cho… quyền sử dụng đất (phải được công chứng, chứng thực)
 • Giấy tờ nhân thân của hai bên chuyển nhượng, tặng cho (có công chứng).
Mẫu đơn yêu cầu tách thửa và hợp thửa đất đai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT
Kính gửi: …… 
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..
Ngày …../…../… 
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã viết)
1. Người sử dụng đất:
1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): … 
1.2. Địa chỉ …………………………………………… 
………………………………………………………… 
2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Đề nghị tách thành …  thửa đất đối với thửa đất dưới đây:
a) Thửa đất số: …… ; b) Tờ bản đồ số: ………  ;
c) Địa chỉ thửa đất: ……………………………… 
d) Số phát hành Giấy chứng nhận: …………… 
Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận:  ……; ngày cấp …/…/…….
đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: … m2; Thửa thứ hai: … m2;
2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất Số phát hành Giấy chứng nhận Số vào sổ cấp giấy chứng nhận
             
             
             
3. Lý do tách, hợp thửa đất: ………………… 
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;
- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có): … 
………………………………………… 
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
 
II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
Ngày …… tháng …… năm ……
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

IV. Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất:
Trong Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, thời gian thực hiện thủ tục là không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời hạn này không bao gồm thời gian của những ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Chính phủ; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã; không tính thời gian thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (có biên lai, chứng từ để chứng minh nộp lại cho Văn phòng đăng ký đất đai); không tính thời gian để xem xét và xử lý nếu có các vi phạm pháp luật; không tính thời gian để trưng cầu giám định đất đai.
Sau khi nhận hồ sơ, trong vòng thời hạn 03 ngày làm việc nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kin kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chp đất đai.
V. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
- Nộp hồ sơ : Người yêu cầu làm thủ tục tách nhập thửa cung cấp bản gốc trực tiếp hoặc chụp bản gốc gửi mail: vanphongluatsuhanel@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số hotline: 024 6651 4061
- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+  Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì VP Luật sư Hanel thông báo với khách hàng về: phí, thù lao, lịch hẹn ký trừ khi khách hàng có yêu cầu khác.
+ VP Luật sư Hanel tư vấn, hướng dẫn, giải thích và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ thiếu, gỡ mắc mọi thắc mắc của khách hàng trong quá trình cung cấp hoàn thiện hồ sơ.
Công ty Luật TNHH MTV Pháp lý Hanel
Hotline: 024.6651.4061 / 098.999.2007
Website: https://luathanel.com/
Facebook: https://www.facebook.com/luathanel

Tác giả: Biên tập

Nguồn tin: Công ty Luật TNHH MTV Pháp lý Hanel

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO CÁC HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ CHÍNH

TƯ VẤN NHANH

Văn phòng 39 Nguyễn An Ninh


Văn phòng TT Vân Đình


Thích Fb của Hanel

THỐNG KÊ

 • Đang truy cập8
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay430
 • Tháng hiện tại26,132
 • Tổng lượt truy cập683,155

Đến với Văn phòng luật HANEL tại thị trấn Vân Đình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây